Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

W dniu 19 czerwca 2020 r. w Centrum Edukacyjno - Szkoleniowym Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach – Lider projektu oraz Partnerzy: Miasto Suwałki, Powiat Suwalski, Powiat Sejneński, Powiat Grajewski, Powiat Moniecki i Miasto Grajewo podpisali umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu zintegrowanego „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” – Poddziałanie 3.2.1 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” – Poddziałanie 3.2.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Powiat Suwalski reprezentowali Witold Kowalewski Starosta Suwalski, Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski oraz Ewa Kamińska Skarbnik Powiatu Suwalskiego.
Łączna wartość projektów wynosi 18.023.112,80 zł.
Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 1.365 mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. mieszkańców Suwałk, Grajewa, powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego,  monieckiego)  poprzez ich udział w okresie od 01.06.2020 r. do 30.11.2022 r. w:
•    szkoleniach językowych,
•    szkoleniach z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
•    kursach kompetencji ogólnych,
•    studiach podyplomowych,
•  szkoleniach i kursach zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.