Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

10 września 2021 zakończony został komponent inwestycyjny projektu pn. „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego”, przedmiotem którego była „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100" obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi.

Ponad trzykilometrowy odcinek asfaltowej ścieżki pieszo-rowerowej jest już użytkowany przez mieszkańców i rowerzystów z okolic. Nowa infrastruktura zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa dla użytkowników. Docelowo nowa ścieżka będzie wyposażona w tablice informacyjno-edukacyjne, które będą ustawione na całym szlaku rowerowym „Doliną Czarnej Hańczy” (o długości 12,9 km) przebiegającym na obszarach chronionych - przede wszystkim w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” i obszaru Natura 2000 „Jeleniewo” oraz w mniejszym zakresie na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz obszaru Natura 2000 „Ostoja Suwalska”. Realizacja tego zadania powinna zostać zakończona do 15 października 2021.

Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. w Suwałkach, a podwykonawcą firma REM-BUD Sp. z o.o. Dziękujemy obu firmom wykonawczym za profesjonalizm na placu budowy oraz bardzo dobrą jakość wykonanych robót.

Projekt pn. "Doliną Czarnej Hańczy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Osi priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

Partnerem finansowym jest Gmina Suwałki.