Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL ASTRA II NR REJ. BS 10000.
1.      Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki:
OPEL ASTRA II 66 kW o pojemności 1389,00 cm³ z LPG, rok produkcji 2003 r.
2.      Cena wywoławcza: 3 360 złotych brutto (słownie trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt zł brutto)
Samochód można oglądać w dniach 25.10.2021 r. do 29.10.2021 roku
(po wcześniejszym telefonicznym umówieniu tel. 87 563 56 07) w godzinach od 9.00 do 14.00
Warunki przetargu:
1)      Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
2)      Termin związania z ofertą 14 dni od daty otwarcia ofert.
3)      Komisja Przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
- cena ofertowa będzie niższa od ceny wywoławczej,
- oferent złożył więcej niż jedną ofertę,
- nie zawiera danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
4)      Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, oferenci którzy złożyli te oferty zostaną zaproszeni do złożenia dodatkowych ofert w terminie określonym przez Sprzedającego. Oferta przestaje wiązać Kupującego w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejszą cenę.
5)      Komisja przetargowa poinformuje niezwłocznie na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
6)      Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 2 dni roboczych od dnia wyboru oferty. Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż
7 dni od dnia zawarcia umowy. Zakupiony samochód należy odebrać najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia zapłaty.
7)      Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.
8)      Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
 
Wymagania dotyczące złożonej oferty:
Oferty należy złożyć pisemnie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia
o przetargu) w terminie do 9.11.2021r w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ( pokój numer 4)
ul. A. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na zakup samochodu Opel Astra II, nie otwierać przed dniem 10.11.2021 r.”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
ul. A. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki.