Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Zadzwoń i dowiedz się więcej: 47 714 11 88. Pod tym numerem telefonu pracownicy Wydziału Prezydialnego Kadr i Szkolenia w Suwałkach udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących zasad prowadzonego naboru do służby w Policji!

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Powyższe dokumenty można składać w:

Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, w godz. 7.30 – 15.30

Wydział Prezydialny, Kadr i Szkolenia, tel. 47 714 11 88,

Informujemy, iż Komendant Główny Policji, określił terminy przyjęć do służby w Policji na 2020 rok, dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:
 

13 lipca, 16 września, 5 listopada, 30 grudnia

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2020 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.