Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Uprzejmie  zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Finansowo - Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Suwałkach na obszarze powiatu Suwałki za rok 2020” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Suwałkach.
3. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Gołdapi na obszarach powiatów: Gołdapskiego, Suwalskiego i Oleckiego za rok 2020” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Gołdapi.
4. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Olecku na obszarach powiatów: Oleckiego, Augustowskiego, Ełckiego, Grajewskiego, Suwalskiego  za rok 2020” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Olecku.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Suwalskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego na rok 2022.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
11. Zapoznanie się z „Informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 za I półrocze 2021 roku”.
12. Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2022 rok”.
13. Zapoznanie się z „Informacją o realizowanych projektach i inwestycjach przez Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suwałkach w 2021 roku”.  
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego  Komisji
Sekretarz Powiatu
/ - / Cezary Grzegorz Zwoliński

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 14.15 w sali
Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie za rok szkolny 2020/2021”.
3. Zapoznanie się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Suwalskiego w roku szkolnym 2020/2021”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r."
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
11. Zapoznanie się z „Informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 za I półrocze 2021 roku”.
12. Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2022 rok”.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński