W 2019 roku uruchomiony został autorski projekt Władz Miasta Suwałki  pn. "Suwalski Bon Żłobkowy”, który zakładał dopłaty dla rodziców dzieci uczęszczających do prywatnych żłobków. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka – min. dopłata do opieki w żłobkach. Dlatego też Rada Miejska podjęła decyzję o uchyleniu „Suwalskiego Bonu Żłobkowego”.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i  kolejne dziecko w rodzinie, od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc życia, do ostatniego  dnia miesiąca poprzedzającego  miesiąc, w którym dziecko ukończy 36 miesiąc życia.

Ustawa  wprowadza dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.  Miesięczna kwota dofinansowania będzie wypłacana w częściach miesięcznych w wysokości 400 zł, ale nie więcej niż ponoszona opłata za pobyt dziecka. Ważne jest to, że do opłaty rodzica za pobyt dziecka w ww. placówkach nie wlicza się wyżywienia.

Dofinansowanie realizować będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gdzie należy złożyć stosowny wniosek.

Dlatego, że powyższe świadczenie będzie realizowane z budżetu państwa i zastąpi rodzicom pomoc, jaką dotychczas oferowało Miasto Suwałki Rada Miejska w Suwałkach podjęła decyzję o uchyleniu z dniem uchwały w sprawie suwalskiego bonu żłobkowego. Wydane dotychczas decyzje są nadal obowiązujące, a środki będą wypłacane zgodnie z terminem wskazanym we wniosku.

Ponadto Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie wypłacany w częściach miesięcznych, tj. osoby ubiegające się o rodzinny kapitał będą mogły samodzielnie wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy czy w wysokości 1000 zł przez okres 12 miesięcy. Łączna wysokość  wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko.