5 maja 2023 roku o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości oraz  radnych. W sesji uczestniczyło 12 Radnych.

Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada rozpatrzyła informację oraz sprawozdania powiatowych służ, inspekcji i straży za 2022 rok. Zapoznała się również ze „sprawozdaniem  z realizacji Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022” oraz z „oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”.

W bloku dotyczącym podjęcia uchwał, podczas głosowania podjęto następujące uchwały w sprawie:

  1. uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Suwalskim na lata 2023 – 2025,
  2. oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Pawłówce w dwa odrębne domy dziecka  oraz centrum administracyjne do zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej,
  4. rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
  5. poszanowania dobrego imienia Świętego Jana Pawła II („My, radni Powiatu Suwalskiego, w trosce o poszanowanie podstawowych wartości budujących polską wspólnotę narodową, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec prób dyskredytowania Świętego Jana Pawła II” – napisano we wstępie stanowiska.  Podkreślono szczególne miejsce papieża – Polaka w historii Polski oraz jego związki z Ziemią Suwalską. „W czasie siódmej pielgrzymki do Polski Papież Jan Paweł II odwiedził Ziemię Suwalską. W jej trakcie wypowiedział znamienne słowa, będące wyrazem szacunku dla nas i naszego regionu: „... ja tej ziemi wiele zawdzięczam. Przybyłem tutaj także, aby spłacić wielkie długi wdzięczności. Ta ziemia była zawsze bardzo gościnna, kiedy tu przebywałem”. „Jako radni Powiatu Suwalskiego wyrażamy nadzieję, że dziedzictwo Świętego Jana Pawła II, które od dziesięcioleci łączy Polaków nie straci w ich oczach nic na aktualności, pozostając ważnym punktem odniesienia dla współczesnych i przyszłych pokoleń” – zakończono stanowisko).
  6. stanowiska dotyczącego zamiaru podjęcia przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Suwałki – Rutka – Tartak,
  7. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok do budżetu Powiatu,
  8. zmian w budżecie powiatu na 2023 r.
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.
Następnie Radni pochylili się nad „Raportem o stanie Powiatu Suwalskiego w 2022 r.” Zarząd Powiatu w  Suwałkach zgodnie z ustawą z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – przygotował po raz piaty tego typu sprawozdanie. Coroczny obowiązek wprowadzono w 2018 r. Raport to opracowanie będące podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim. Zawiera on  w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy powiatu mieli możliwość zabrania głosu podczas debaty na sesji. W wymaganym terminie tj. do 4 maja 2023 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie od mieszkańców o zabranie głosu.  Po debacie nad raportem Zarząd Powiatu uzyskał jednogłośnie wotum zaufania.

W dalszej kolejności Radni zapoznani zostali ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2022r.

Jak kształtował się budżet powiatu suwalskiego na przestrzeni 2022 roku?

Budżet powiatu na rok 2022 uchwalony został 17 grudnia 2021 roku. Plan dochodów budżetowych wynosił 49.503.845 zł, w tym:
- dochody bieżące – 31.818.059 zł,
- dochody majątkowe – 17.685.786 zł.
Plan wydatków budżetowych wynosił 50.136.378 zł, w tym:
- dochody bieżące – 30.608.524 zł,
- dochody majątkowe – 19.527.854 zł.

Na koniec 2022 roku plan dochodów budżetowych wyniósł 64.092.389,14 zł a wykonanie dochodów wyniosło 66.252.093,17 zł i stanowiło 103,37 % planu zaktualizowanego na koniec roku.

Powiat w 2022 roku pozyskał środki z:
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.093.445,07 zł na przebudowę dróg powiatowych;
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 17.575.000,00 zł;

W 2022 roku wyższe niż zaplanowano uzyskano dochody między innymi z tytułu:
- wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg powiatowych o kwotę 2.553.445,07;
- wpływu dochodów z tytułu pobytu dzieci z gmin i innych powiatów w rodzinach zastępczych i w domu dziecka o kwotę 144.481,37 zł
- odsetek od środków na rachunku o kwotę 62.255,45 zł.

Uchwalony przez Radę Powiatu plan wydatków na 2022 rok w kwocie 50.136.378,00 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, ostatecznie na koniec 2022 roku wyniósł 67.762.809,13 zł i został wykonany w kwocie 61.695.186,93 zł co stanowi 91,05 % planu:
- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – 33.347.441,63 zł;
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie – 28.347.745,30 zł.

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 30.598.815,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 28.347.745,30 zł, co stanowi 92,64%, w tym na przebudowy dróg powiatowych wydatkowano kwotę 27.939.828,99 zł z tego:
- dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg           - 1.523.445,07 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.899.500,00 zł
- pomoc finansowa z Gmin                                               - 1.999.463,80 zł
- środki własne                                                                    - 3.942.420,12 zł
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych                                                                     - 17.575.000,00 zł

    Wydatki inwestycyjne w 2022 roku stanowiły 45,95% ogółu wydatków.
  
Znaczną kwotę wydatków budżetu powiatu pochłonęła sfera oświatowa i społeczna. Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 14.165.456,74 zł co stanowi 22,96 % ogółu wydatków. Natomiast wydatki na oświatę w 2022 roku 6.222.253,96 zł co stanowi 10,09 % ogółu wydatków.

Na rok 2022 planowano deficyt budżetowy w kwocie 3.670.419,99 zł. Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4.556.906,24 zł.

Wykonanie dochodów bieżących było wyższe o 8.134.606,97 zł od wykonanych wydatków bieżących, czym zachowano relacje zawarte w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2022 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  o tym sprawozdaniu, jak również sprawozdaniem finansowym za 2022 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego powiatu i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej zdecydowali jednogłośnie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu powiatu za 2022 r. oraz udzieleniu Zarządowi Powiatu w Suwałkach absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2022 r.

Starosta Witold Kowalewski podziękował za udzielone wotum zaufania i absolutorium podkreślając, że jest to wynikiem przede wszystkim bardzo dobrej współpracy z Radą Powiatu, jednostkami organizacyjnymi powiatu, przy merytorycznej opiece nad budżetem Pani Skarbnik Powiatu, Sekretarza Powiatu oraz przy zaangażowaniu wszystkich Naczelników Wydziałów i pracowników Starostwa Powiatowego w Suwałkach.