Uprzejmie informuję, że w dniu 6 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędą się obrady XXVIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach.  

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.
7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
/-/ Marek Dziatkowski
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) obrady sesji Rady Powiatu w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej powiatu.