Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie się dniu 10 maja 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 3 posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego (bilans wraz z załącznikami).
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu.
6. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego powiatu.
7. Opracowanie opinii z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
8. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu w Suwałkach.
9. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2018 – 2027 za 2018 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.