Apel Prezydenta Miasta Suwałk
skierowany do jednostek świadczących usługi ortodoncji
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich jednostek, prowadzących działalność leczniczą  w zakresie świadczenia usług ortodoncji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Suwałk, o rozważenie możliwości zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki w ww. zakresie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Z pisemnej informacji przesłanej przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, iż w województwie podlaskim zakontraktowano świadczenia w zakresie ortodoncji dla dzieci i młodzieży w 21 miejscach, jednak żadne z nich nie jest zlokalizowane w północnej części województwa. Kilkukrotnie ogłaszane postępowania w trybie konkursu ofert były unieważniane, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Niewątpliwie obecna sytuacja znacząco wpływa na ograniczenie dostępności do przedmiotowych świadczeń dzieciom i młodzieży z Suwałk.
Apeluję o wzięcie pod uwagę wyżej wymienionych kwestii i podjęcie działań, które wpłyną na zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży z miasta Suwałk do refundowanych aparatów ortodontycznych, bez konieczności dojazdów na wizyty konsultacyjne i kontrolne do specjalistów z innych miast, świadczących leczenie stomatologiczne w zakresie ortodoncji.


zdjęcie: pixabay.com