Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Informujemy, że w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Suwałkach.


Porządek VIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkachw dniu 29 maja 2019 r. o godz.1530 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1. 

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu nr VII/2019 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 kwietnia 2019 roku.   
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 25 kwietnia 2019 roku.    
 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2018 r.
 6. Informacja z realizacji w 2018 roku „Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego mieszkanek Suwałk”.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2018.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom z terenu Miasta Suwałki, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie suwalskiego bonu żłobkowego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w Suwałkach i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Miasto Suwałki zainteresowanym gminom zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów rekreacyjnych nad zalewem Arkadia w Suwałkach.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach oraz nadania statutu.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na  2019 rok.                           
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie obrad.