Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach informuje, że 16 stycznia 2020 roku o godzinie 9:00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach odbędzie się  posiedzenie Powiatowej Rady  Rynku Pracy. 

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy.
  2. Ocena rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2019 rok.
  3. Opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań na 2020 rok.
  4. Wydanie opinii w sprawie organizacji szkoleń w 2020 roku.
  5. Przekazanie zbiorczych wykazów pracodawców i osób zgodnie z art.59b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2019 roku poz.1482 z późn. zm.).
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.