Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Prezentujemy porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbędzie się we wtorek (30 czerwca) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Parku Naukowo – Technologicznym Polska Wschód przy ul. Innowacyjnej 1 w Suwałkach.

Jednocześnie informujemy, że podczas posiedzenia Sesjji ma się odbyć debata nad Raportem o stanie miasta za 2019 r.. Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą do 29 czerwca 2020 roku do godz.15.00.

Nad przedstawionym przez Prezydenta Miasta Suwałk raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie miasta mogą zabierać głos również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

"Raport o stanie miasta za 2019 rok" to ponad 180-stronicowe opracowanie, w którym są informacje m.in. o ludności, zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarce, edukacji i majątku miasta. Dokument od 30 maja br. jest dostępny na stronie Internetowej Miasta Suwałki (KLIKNIJ).
 
1.     Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2.     Przyjęcie wniosków do porządku  obrad.
3.     Przyjęcie protokołu nr XXII/2020 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 maja 2020 roku.  
4.     Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej  w Suwałkach od dnia 27 maja 2020 roku. 
5.     Wnioski i oświadczenia radnych.
6.     Debata nad Raportem o stanie Miasta Suwałki za rok 2019. (materiał w oddzielnej książeczce, który został dostarczony 29 maja br.) oraz (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Suwałk.
8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
(materiał w oddzielnej książeczce, który został dostarczony 31 marca oraz 29 maja br.) oraz (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium.
10.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2020 roku.
11.    Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego
w Suwałkach na obszarach powiatów: Sejneńskiego, Augustowskiego, Suwalskiego, za rok 2019.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Suwałki w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/154/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Suwałki.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2020 r.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata  2020-2040.
20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Teresy D. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
21.    Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
22.    Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.