Prezentujemy porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr LII/2022 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 28 grudnia 2022 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Informacja Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w związku ze wzrostem zachorowań w mieście Suwałki.
 7. Informacja z realizacji programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” w 2022 r.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
 9. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na 2023 rok.
 10. Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2023 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 na terenie Miasta Suwałk – Rokiem Aleksandry Piłsudskiej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „Bulwary imienia Wacława Kunca”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do posiłku, posiłku z dowozem, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Różanej w Suwałkach obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 24221/3, 24221/4, 24222/2.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Suwałki.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023-2041.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Anny W. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi mieszkańców ulicy Dwernickiego w Suwałkach w sprawie funkcjonowania centrum handlowego Suwałki Plaza.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Suwałk.
 24. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 25. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.