Prezentujemy porządek porządek obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 27 września 2023 r. o godz. 11:30 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu nr LX/2023 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 6 września 2023 r.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 6 września 2023 roku.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za I półrocze 2023 r.
7. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
10. Wybory ławników:
 - do Sądu Okręgowego w Suwałkach oraz ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję od 2024 r. do 2027 r. (projekt uchwały)
- do Sądu Rejonowego w Suwałkach oraz ławników do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję od 2024 r. do 2027 r. (projekt uchwały)
11. Informacja z konsultacji społecznych do projektu zmiany uchwały w sprawie określenia stref cen i cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Miasta Suwałk.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stref cen i cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Miasta Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych w mieście Suwałki do kategorii dróg gminnych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych w mieście Suwałki do kategorii dróg powiatowych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „Budopol – Suwałki” Hajko Spółka Jawna z siedzibą w Suwałkach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pt. „Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach”.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Raczkowskiej w Suwałkach.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony pomiędzy ulicami: Teofila Noniewicza, gen. Józefa Dwernickiego, Utratą i Sejneńską w Suwałkach.
19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2023 rok.
20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023-2041.
21.  Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
22.  Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.